Adatkezelési tájékoztató

Az Országos Diákszínjátszó Egyesület (a továbbiakban: ODE) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján folytatott felnőttképzési tevékenysége keretében ellátja a https://odeegyetem.hu/ weboldal (továbbiakban: https://odeegyetem.hu/) informatikai, szakmai és tartalmi fejlesztését, az informatikai működtetésével, üzemeltetésével összefüggő feladatait az alábbi külső szolgáltatók igénybevételével:

Hosting (tárhely fizikai helye és a tárhely szervereinek üzemeltetője): Contabo GmbH (Aschauer Straße 32a 81549 Munich Germany; Authorized executives: Thomas Noglik & Thomas Schimmel; Register court: AG München Register, number: HRB 180722; VAT-ID: DE267602842);

Honlap karbantartása, design és szoftveres munkák: Amadé Kreatív Bt. (7621 Pécs, Megye u. 8-10. fsz.3.; adószám: 20113403-2-02; ügyvezető: Divéki Péter)

Jelen tájékoztató célja a https://odeegyetem.hu/ weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatok kezelése során felmerülő lényeges adatkezelési körülmények ismertetése az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseivel összhangban.

Jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor az ODE különösen figyelemmel volt a GDPR, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseire.

1. Az adatkezelő személye

Név: Országos Diákszínjátszó Egyesület
Képviseli: elnök
Székhely: 7633 Pécs, Endresz György u. 2/B.
Levelezési cím: 7633 Pécs, Endresz György u. 2/B.
Tel.: (+36 70) 884 4004
Honlap: https://odeegyetem.hu/
Weboldallal kapcsolatos kérdések, segítség: odeegyetem@gmail.com
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége és GDPR-ral összefüggő kérdés, bejelentés, panasz:
odeegyetem@gmail.com
Adatbiztonsággal, sérülékenységgel kapcsolatos bejelentés:
Veszprémi Brigitta

2. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja a weboldalon elérhető szolgáltatások biztosítása. Az ODE a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szolgáltatások igénybevétele, illetve a weboldal működésével kapcsolatos információk továbbítása érdekében tárolja. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

A weboldal azon funkciói, amelyek a nyilvános, közérdekű tájékoztatáshoz, az ODE nyilvános adatainak megismeréséhez szükségesek, regisztráció nélkül is elérhetőek.

A regisztráció nélkül is használható funkciók:

 • kezdőoldal;
 • továbbképzési programok ismertetői
 • jelentkezés a képzésre

 

A weboldal lehetőséget biztosít a regisztrációra/jelentkezésre, ezt követően belépésre, amellyel egyéb, a tanulást, közösségi munkát elősegítő funkciók is elérhetővé válnak.

A regisztrált felhasználók számára a Bejelentkezés menüpont alatt az alábbi, kibővített funkciók is elérhetőek:
virtuális termék (olvasható tananyag)

3. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett a honlapon kipipált Adatkezelési tájékoztató elfogadásával adja hozzájárulását az adatok kezeléséhez. Az érintett hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

4. Milyen személyes adatokat kezel az ODE?

A látogató (nem belépett) felhasználó esetében:

 • A távoli számítógép egyedi IP címe

A regisztrált és belépett felhasználó esetén ezen felül:

 • név, e-mail cím, számlán szereplő cím, szállítási cím)
 • A belépéshez kötött funkciók használata során: a megadott adatok, használt tananyagok

A rendszer működése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybevétele során generálódnak és amelyeket az ODE rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeképpen rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

Az adatokhoz kizárólag az ODE adatfeldolgozói férnek hozzá.

A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie (süti) – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájl – kerül küldésre a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz (bővebben lásd: ODE cookie tájékoztatója). A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet:

 • letiltani a cookiekat,
 • hogyan fogadjon új cookiekat,
 • hogyan adjon böngészőjének utasítást arra, hogy új cookiekat állítson be,
 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookiekat; tájékoztatók elérhetőségei:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

5. Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozói tevékenységet az ODE maga végzi, ilyen célból adattovábbítás nem történik.

Az ODE a képzések nyilvántartását maga végzi. Ennek érdekében az érintett nevét, címét, telefonszámát, a rendelések/képzések számát és időpontját a polgári jogi elévülési időn belül kezeli.

Az ODE az informatikai rendszer fejlesztése, működtetése céljából a jelen tájékoztató elején ismertetett szolgáltatókat veszi igénybe, részükre adattovábbítás nem történik.

6. Meddig kezeli az ODE az Ön által megadott adatokat?

Az ODE az adatokat legfeljebb a hozzájárulás visszavonásáig kezeli azzal, hogy amennyiben egy felhasználó több mint öt évig nem lép be, akkor az ODE intézkedik a felhasználó és adatainak törléséről oly módon, hogy a személyes adatok többé már nem lesznek visszaállíthatóak.

7. Az adatokhoz hozzáférők köre

A megadott személyes adatokat az ODE, mint felnőttképző munkatársai kezelik. Az anonimizált személyes adatokat kizárólag statisztikai célra hasznosítja az adatkezelő. Személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

8. Hogyan védjük az Ön személyes adatait?

Az ODE gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, melyek a GDPR, az Infotv., és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az ODE a kezelt adatokat a Contabo GmbH szerverein őrzi. Ennek elérhetősége: https://contabo.com/en/about-us/ érhető el.

Az ODE a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek
között, adott esetben:

 • a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét (üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése)
 • fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani (az adatszivárgás megelőzése; a sérülékenység- és incidenskezelés)
 • az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást (az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos tárolása, továbbítása, feldolgozása, munkavállalóinak biztonsági képzése)

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

9. Önnek milyen jogai vannak az általunk kezelt adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáshoz való jog:

Az ODE megfelelő intézkedéseket tesz annak érdekében, hogy az
Ön részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó információkat és egyéb tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében.

Adatokhoz való hozzáférés joga:

Ön jogosult arra, hogy az ODE-től visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó adatkezelési információkhoz hozzáférést kapjon. Az Ön kérésének az ODE egy hónapon belül, írásban, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben tesz eleget. Az ODE az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Helyesbítéshez való jog:

Ön a megadott e-mail címen kérheti, hogy a megadott személyes adatai módosításra kerüljenek. Ennek keretében jelezheti például, ha megváltozott az e-mail címe, neve vagy más személyes adata. A kérelemben mindig pontosan tüntesse fel, hogy mely rendszerben milyen adatát mire szeretné megváltoztatni. A módosítást a kérés beérkezését követő egy hónapon belül elvégezzük.

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az ODE indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Ön abban az esetben nem gyakorolhatja a törléshez való jogát, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Ön az 1. pontban szereplő e-mail címek valamelyikén kérheti, hogy a tárolt személyes adatait
töröljük. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesítjük, melyről a
jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az ODE korlátozza az adatkezelést, ha a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike teljesül. Ön az 1. pontban szereplő e-mail címek valamelyikén kérheti az adatkezelés korlátozását. Az Ön kérését annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesítjük, melyről a jelentkezéskor megadott e-mail címén értesítjük.

Az adathordozhatósághoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy az önre vonatkozó, ön által az ODE rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat az ODE egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen, ha az ODE a személyes adatot közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelő jogi kötelezettsége teljesítéséhez, vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket.

Az ODE indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti érintetti jogok gyakorlásával kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha az ODE nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával, kivéve a helyesbítés, törlés és adatkezelés korlátozása esetében, ahol kérelmét annak beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesítjük.

Ha az ODE-nek kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

10. Jogérvényesítési lehetőségek

Ön tájékoztatást kérhet tőlünk arról, hogy mely személyes adatait kezeljük, ezt azonban szükség esetén – az adatkezelés jellegére tekintettel, éppen adatainak védelme érdekében – csak előzetes személyazonosítást követően tudjuk biztosítani. Erre irányuló igénye esetén kérjük, hogy azt az odeegyetem@gmail.com email címen, vagy az 1. pont szerinti elérhetőségek bármelyikén jelezze felénk. Ugyanezen az elérhetőségeken fogadjuk az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatos panaszokat is.

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, valamint panaszt tehet a:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (www.naih.hu)
(1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.).

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Javasoljuk, hogy mielőtt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy a bírósághoz fordulna, keresse meg adatvédelmi tisztségviselőnket az odeegyetem@gmail.com központi e-mail címen, vagy a fenti hivatali elérhetőségek valamelyikén.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, a felnőttképzési államigazgatási szerv, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

11. Kikötés

Az ODE fenntartja a jogot, hogy az adatkezelési tájékoztatót megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését.

2021. április 29.